REGLAMENT

El Club Atletisme Sant Boi i l’Ajuntament de Sant Boi organitzen la Pujada a Sant Ramon contra les violències masclistes, que se celebrarà el dissabte 26 de novembre de 2022. Serà una caminada no competitiva fins a l’Ermita de Sant Ramon, on acabarà l’esdeveniment amb un acte institucional de condemna contra aquesta xacra.

 1. La caminada és oberta a tothom sense límit d’edat.
 2. La sortida de la caminada popular serà a les 17 hores i aquesta s’efectuarà des del pàrquing del Camí de Golbes (carretera de Sant Climent amb carrer del Camí de Golbes).
 3. La prova finalitzarà a l’ermita de Sant Ramon.
 4. El control d’arribada es tancarà a les 18.30 hores
 5. La inscripció serà gratuïta i la caminada serà de caire lúdic-esportiu, en cap cas competitiva, per aquest motiu no s’efectuarà cap mena de classificació ni resultats. 
 6. La distància de la prova és de 3 km aproximadament. Cada participant haurà de portar el dorsal ben visible durant tot el recorregut. 
 7. Hi haurà personal de l’organització que controlaran estàticament i dinàmicament tot el recorregut. Trobareu un punt d’avituallament líquid a l’arribada a l’ermita de Sant Ramon.
 8. Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova són els designats per l’organització. Queda totalment prohibit seguir les persones participants amb moto, cotxe o bicicleta, pel perill que pot suposar per a aquestes. 
 9. Es recomana venir amb roba còmoda, sabatilles esportives i aigua. Si se’n disposa, convé portar una llanterna frontal o de mà, per millorar la visibilitat amb la finalitat d’evitar entrebancs i caigudes amb pedres, forats o qualsevol altre imprevist sobre el terreny. 
 10. Inscripcions: totes les inscripcions es faran mitjançant un formulari d’inscripció disponible al web, que caldrà emplenar amb totes les dades que es demanen. 

La data límit per inscriure’s mitjançant el formulari online serà el divendres 25 de novembre de 2022 a les 15 hores o quan s’arribi a un total de 500 inscrits/ites. No es faran inscripcions per telèfon. 

Els menors de 18 anys hauran de lliurar, en el moment de la recollida del dorsal, l’autorització per a menors d’edat signada pel pare/mare/tutor legal. L’autorització estarà disponible al web per si es vol portar emplenada en el moment i evitar més temps d’espera durant la recollida de dorsals.

 1. Recollida de dorsals: només el mateix dia de la caminada, a la zona de sortida (pàrquing del Camí de Golbes) des de les 15.30 fins a les 16.55 hores. 

En cas que el dorsal es reculli en nom d’una altra persona, cal portar el comprovant més la fotocòpia del seu DNI o document que acrediti la identitat. 


Us recomanem que vingueu amb temps d’antelació suficient abans de la sortida de la caminada per tal de gestionar l’entrega de dorsals correctament. 

 1. Pot trobar-se tota la informació relativa a l’activitat al web www.moutecontralesviolenciesmasclistes.cat
 1. Si es participa a la caminada amb gossos, el propietari ha d’ésser responsable d’aquest i del seu comportament. L’ha de portar lligat i en cas de ser d’una raça considerada com a perillosa, amb morrió. L’organització no es fa responsable dels problemes derivats si algun participant decideix portar el gos. 
 1. La prova només podrà ser suspesa en cas que, per inclemències del temps o qualsevol altre problema, així ho determini el comitè organitzador. 
 1. L’organització es reserva el dret de modificar aquest reglament si les circumstàncies ho fessin necessari. 
 1. La persona que formalitza la inscripció a la caminada manifesta estar en perfecte estat de salut per a realitzar l’activitat i assumeix la seva responsabilitat en cas de participar-hi patint una malaltia de cor, vista, oïda, o dels aparells circulatoris, locomotor i digestiu. 
 1. El Club Atletisme Sant Boi i l’Ajuntament de Sant Boi no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els/les participants i espectadors/ores durant aquest acte. 
 1. Tractament de dades de caràcter personal:

Responsable del tractament: Club Atletisme Sant Boi (G59311068).
Adreça postal: Carretera de l’Estadi, 0 (08830) Sant Boi de Llobregat.

Base jurídica del tractament: l’interessat dona el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals (Reglament General de Protecció de Dades 2016/679. Article 6.1a).

Finalitat del tractament: promoció i celebració de la Pujada a Sant Ramon contra les violències masclistes i activitats relacionades que siguin organitzades pel Club Atletisme Sant Boi.

Conservació de dades: seran conservades el temps necessari per complir la finalitat del tractament.

Exercici de drets: en qualsevol moment, les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals.

De conformitat amb el que disposa el Reglament Europeu 2016/679 de 27 d’abril (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i altra normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals i el dret a la pròpia imatge (Llei Orgànica 1/1982 del 5 de maig), s’informa a les persones participants que amb la formalització de la seva inscripció es consideren informades i atorguen el seu consentiment a l’organització, per a la presa de fotografies o la gravació de vídeos de l’esdeveniment esportiu, consentint que el seu nom i cognoms, així com la seva imatge, inclosa la veu, pugui ser publicitada en qualsevol mitjà (premsa, televisió, Internet, butlletins, o qualsevol altre publicitat promocional), sense que aquest ús li confereixi dret a percebre compensació econòmica.

 1. La inscripció comporta l’autorització expressa en la cessió de la imatge personal dels corredors/ores. Les imatges podran ser difoses en qualsevol mitjà (publicacions municipals, Internet, mitjans externs, material promocional, xarxes socials,…). La distribució podrà efectuar-se únicament amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de difondre les activitats de les entitats organitzadores.
 1. La sola inscripció en aquest acte esportiu implica la total acceptació del que preceptua aquest reglament.